Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Denk Ruim Over Interieur.

(artikel 1 t/m/13)

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de dienstverlening van en alle overeenkomsten met  Denk Ruim Over Interieur, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat partijen uitdrukkelijk van deze  voorwaarden afwijken

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen

Offertes  zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat de opdracht is bevestigd, worden herroepen.

Een verstrekte opdracht waarbij de diensten en activiteiten globaal staan omschreven, wordt door Denk Ruim Over Interieur schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Denk Ruim Over Interieur zijn bevestigd,

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht op zich door andere middelen te bewijzen.

Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdracht- bevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Denk Ruim Over Interieur aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3: Uitvoering opdracht

Denk Ruim Over Interieur fungeert als ondersteuning van de opdrachtgever bij de uitvoering van het project zonder daarmee de verantwoordelijkheid over te nemen.

De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Denk Ruim Over Interieur daarin te kennen.

Artikel 4: Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

De honorering vindt plaats:

  • op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
  • door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.
  • de hiervoor bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de te bouwen inrichting, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden.

Deze kosten worden afzonderlijk zoveel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 5: Honorarium bij gewijzigde opdracht.

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die worden verricht ten gevolge van:
gewijzigde omstandigheden dan wel onjuist gebleken gegevens, of  wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Denk Ruim Over Interieur informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door opdrachtgever dan wel Denk Ruim Over Interieur en/of door deze in te huren derde(n), zonder dat dit het gevolg is van de hiervoor aangegeven situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 6: Betaling en invorderingskosten

De declaraties dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de daarop vermelde bank- of girorekening. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Denk Ruim Over Interieur terstond opeisbaar.

Vindt betaling niet plaats binnen een termijn van een maand na de dag waarop deze uiterlijk had moeten geschieden, dan heeft de Denk Ruim Over Interieur aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage verhoogd met 3 procentpunten met ingang van de dag waarop de termijn van een maand is verstreken.  Alle in het kader van de inning van declaraties gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering .

Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats rente en kosten en in de tweede plaats de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie

Alle vorderingen van de  Denk Ruim Over Interieur worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Faillissementswet heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, althans het vrije beheer over het vermogen heeft verloren dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 7: Duur en beëindiging

De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake

is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door de opdrachtnemer, alsmede bij tussentijdse beëindiging door de opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd te vorderen: 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging, gekoppelde vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die de opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 8: Vertraging in de uitvoering van de opdracht.

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de opdrachtnemer te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 9: Afwijkingen van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de opdrachtnemer en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 10: Eigendoms- en auteursrechten

Originelen van tekeningen, schetsen,bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. De opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van de opdrachtnemer, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet op enigerlei wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor het handelen c.q. adviezen van bij de uitvoering van het project betrokken derden, zodat die derden door de opdrachtgever zelf, in voorkomende gevallen, dient/dienen te worden aangesproken.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht tijdelijk verhindert zonder dat zulks door de opdrachtnemer zelf wordt veroorzaakt.

De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen die zich in geval van overmacht als hiervoor geformuleerd pas intreedt nadat de opdrachtnemer de verbintenis had behoren na te komen.

In geval van overmacht als hiervoor gedefinieerd heeft de opdrachtnemer het recht om de nakoming op te schorten, doch indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zullen beide partijen bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van partijen schadeplichtig is.

In het geval dat de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt, maar dan is opdrachtnemer gerechtigd voor dat deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden de desbetreffende declaratie te voldoen.

Artikel 13: Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer omstandigheden bekend zijn geworden die het vermoeden rechtvaardigen dat de opdrachtgever niet aan de verplichtingen jegens de opdrachtnemer zal voldoen c.q. kunnen voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 02075850